Warunki imprez turystycznych onholidays Polska

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana „Organizatorem”) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.12.2016 roku

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych jest traktowane jako ich akceptacja.


1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

 

1.1. Dokonana przez Klienta rezerwacja możliwości udziału w imprezie turystycznej traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora (zwana dalej „Umową”). Rezerwacja może zostać założona na pisemne, ustne lub telefoniczne zgłoszenie oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.onholidays.pl. Strona internetowa www.onholidays.pl i pisemne informacje ONHOLIDAYS stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.2. Umowa zawierająca wszelkie istotne dane o imprezie turystycznej może być także zawarta bez dokonywania rezerwacji, o której mowa w pkt. 1.1. tych Warunków. 

1.3. Klient zawierając Umowę przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkich uczestników wskazanych na Umowie.

1.4. Klient zawierający Umowę, także w imieniu wszystkich zgłoszonych na umowie uczestników imprezy turystycznej, przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez tychże uczestników. Jest on również odpowiedzialny za informowanie uczestników imprezy turystycznej o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej.

 

2. DOKONANIE ZAPŁATY ZA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

 

2.1. Przy zawarciu Umowy Klient dokonuje wpłaty zaliczki na poczet imprezy turystycznej. Zaliczka wynosi 20 (dwadzieścia) % ceny imprezy turystycznej. Pozostałą kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Zaliczkę i resztę ceny należy zapłacić bezpośrednio w biurze podróży lub przelewem zgodnie z postanowieniami pkt 3.3. Warunków Imprez Turystycznych.

2.2. Zapłata za zawarte za pośrednictwem Organizatora dodatkowe ubezpieczenie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, a także kosztów rezygnacji, dokonywana jest wraz z wpłatą zaliczki lub też całej ceny w zależności od terminu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej. Koszty innych usług świadczonych przez Organizatora takich jak np. pośrednictwo w uzyskaniu wizy nie są (o ile na stronie internetowej www.onholidays.pl nie ma innej jednoznacznej informacji) zawarte w cenie imprezy turystycznej. Jeżeli zatem takie koszty powstaną, powinny one zostać wpłacone w punkcie sprzedaży imprezy turystycznej wraz z zapłatą ceny imprezy turystycznej.

2.3. Po dokonaniu pełnej zapłaty za imprezę turystyczną, na 2-3 dni przed jej rozpoczęciem zostaną przesłane pocztą elektroniczną do biura podróży dokumenty podróży (voucher hotelowy, odprawy pasażerskie są bezbiletowe). Biuro podróży ma obowiązek powiadomić Klienta dając możliwość osobistego odbioru dokumentów podróży w biurze bądź przesłanie mailem. W przypadku rezerwacji poprzez stronę internetową onholidays.pl, dokumenty podróży zostaną przekazane na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku nieposiadania przez Klienta wymaganych dokumentów podróży, na żądanie Klienta, na 1 dzień przed wylotem Organizator prześle na wskazany adres e-mail dokumenty podróży. 

2.4. Jeżeli cena imprezy turystycznej nie zostanie w pełni uregulowana w terminie zgodnie z punktem 2.1. Warunków Podróżowania i Płatności, umowa może zostać rozwiązana z dniem gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje 29 dni. W takim przypadku Organizator obciąży Zgłaszającego kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokości i na zasadach określonych w punkcie 6.2. i 6.4. Warunków Imprez Turystycznych.

2.5. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy wpłaconych przez Klientów do Organizatora, Organizator zawarł, zgodnie z art. 5 w zw. z art. 10 Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Umowę Gwarancji Ubezpieczenia Turystycznego z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest Certyfikat gwarancyjny, który zamieszczony jest w Warunkach Imprez Turystycznych.

2.6. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot należności wpłaconych przez Klientów do Organizatora, Organizator informuje, że odprowadza składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w należnej wysokości, zgodnie z art. 5 ustawy o usługach turystycznych. Sposób dochodzenia wypłaty środków z tego ubezpieczenia opisany jest w art. 5 pkt 5c-5m ustawy o usługach turystycznych.

 

3. ŚWIADCZENIA, CENY

 

3.1   Rodzaj i zakres świadczeń w ramach imprezy turystycznej określany jest w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej www.onholidays.pl. Przed zawarciem Umowy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych zawartych na stronie internetowej www.onholidays.pl. Impreza turystyczna zaczyna się i kończy, zgodnie z określonym w Umowie czasem trwania imprezy turystycznej. Data wyjazdu/ wylotu jest dniem rozpoczęcia imprezy, data powrotu jest dniem zakończenia imprezy.

3.2.   Wyłącznie informacje zawarte na stronie internetowej www.onholidays.pl w momencie zawarcia umowy stanowią integralną część Umowy. 

3.3. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, cena imprezy turystycznej obejmuje zapłatę za środek transportu, wyżywienie, zakwaterowanie i opiekę lokalnego przedstawiciela Organizatora – w zakresie i na warunkach wymienionych w katalogach. Przedmiotem umowy są wyłącznie świadczenia wymienione w opisie oferty oraz w dokumentach podróży. 

3.4. Ceny imprez turystycznych oraz świadczeń dodatkowych zamieszczone na stronie internetowej www.onholidays.pl, w Warunkach Imprez Turystycznych oraz innych dokumentach Organizatora przekazywanych Klientom wyrażone są w PLN. Publikowane ceny uzależnione są od kursów walut. Za rezerwacje dokonane przez stronę www.onholidays.pl dopuszcza się następujące formy płatności: przelew, karta kredytowa. 

W przypadku rezerwacji dokonanych w biurze podróży dopuszczalne są następujące formy płatności: gotówka, karta kredytowa (o ile biuro dysponuje terminalem płatniczym), przelew.

W przypadku braku autoryzacji płatności kartą kredytową przez system Organizatora, opłatę za imprezę turystyczną należy uiścić przelewem.

Płatność kartą kredytową przez system rezerwacyjny Organizatora nie może nastąpić w momencie kiedy do umownej daty rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostało mniej niż 7 dni. 

3.5.    Organizator stara się w miarę możliwości uwzględniać pozaumowne szczególne życzenia Klientów nie ujęte w informacjach zawartych w Umowie o świadczeniu usług turystycznych i na stronie internetowej www.onholidays.pl, jak np. pokoje obok siebie, wskazane przez Klienta piętro lub konkretny numer pokoju. Niespełnienie życzenia Klienta przez hotelarza nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

3.6. Podpisując Umowę Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania postanowienia dotyczące imprezy turystycznej objętej Umową, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w imprezie turystycznej oraz że został poinformowany przez biuro podróży przyjmujące Umowę o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, przepisach bezpieczeństwa oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.

3.7. Organizator w ramach organizowanych imprez turystycznych nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom, w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3.8. Międzynarodowa doba hotelowa rozpoczyna się zwykle o godzinie 15.00 czasu lokalnego w dniu przyjazdu, zaś kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 10.00-12.00 czasu lokalnego. W niektórych przypadkach możliwość skorzystania z posiłków może być ograniczona w związku z rzeczywistymi godzinami przelotu. Do godziny, w której kończy się doba hotelowa, Klient powinien wraz ze swoimi bagażami opuścić pokój hotelowy. W takim przypadku Klient powinien pozostawić bagaże w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, o ile taką możliwość hotelarz oferuje.

3.9.   Zabieranie zwierząt domowych jest dopuszczalne w przypadku uzyskania pisemnego potwierdzenia od hotelarza za pośrednictwem Organizatora. Koszt transportu zwierzęcia oraz jego pobytu w hotelu pokrywa w całości Klient. Brak możliwości zabrania zwierzęcia przez Klienta w przypadku nieotrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia od Organizatora nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

3.10. Jeżeli zamierzają Państwo przedłużyć swoją podróż, prosimy o zwrócenie się odpowiednio wcześniej do naszego przedstawiciela w miejscu podróży. Takie przedłużenie jest możliwe jedynie w miarę dostępności miejsc zarówno w hotelu, jak i w samolocie. W sytuacji, gdy w wyniku przedłużenia pobytu konieczna będzie zmiana lotniska, nie powstaje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu. Cenę, którą należy uiścić za przedłużenie pobytu, oblicza się według sezonowych taryf dziennych przedłużeń pobytu. W przypadku samego przelotu istnieje możliwość zmiany daty powrotu w zależności od dostępności lotów. W tym celu należy zwrócić się do przedstawiciela na miejscu. Koszt zmiany 150 PLN/os.

 

4. ZMIANY ŚWIADCZEŃ I CEN

 

4.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej. Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona z powodu zaistnienia chociażby jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. Organizator każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ jednej z wyżej określonych okoliczności na podwyższenie ceny. O zmianie ceny Organizator poinformuje Klienta niezwłocznie (najpóźniej 21-ego dnia przed datą wyjazdu) za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym została zawarta umowa. Na mniej niż 20 dni przed datą wyjazdem cena imprezy turystycznej nie może ulec zmianie.

4.2. W przypadku zmiany przez Organizatora istotnych warunków umowy z Klientem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o treści tych zmian za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym umowa została zawarta. Po otrzymaniu takiej informacji, Klient w ciągu kolejnych siedmiu dni (jeśli termin rozpoczęcia imprezy turystycznej przypada na więcej niż 31 dni naprzód) zobowiązany jest na piśmie poinformować punkt sprzedaży, w którym umowa została zawarta, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od zawartej umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat. Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy wskutek niezaakceptowania przez Niego dokonanych zmian w umowie uprawnia, według wyboru Klienta, do złożenia oferty uczestnictwa w innej zastępczej imprezie turystycznej o tym samym lub wyższym standardzie, organizowanej przez Organizatora, chyba że Klient zgodzi się na imprezę turystyczną o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. 

 

4.3. W przypadku konieczności zmiany portu wylotowego lub powrotnego związanej z anulacją danego rejsu do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Organizator może zaproponować alternatywny port wylotowy/powrotny. Klient może przyjąć proponowaną alternatywę bądź zrezygnować z uczestnictwa w imprezie turystycznej z natychmiastowym obowiązkiem zwrotu uiszczonych opłat.

 

 

5. ZNIŻKI DLA DZIECI

 

 

5.1. W przypadku, gdy uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, Klient powinien powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia i przedstawić na to odpowiedni dokument. Organizator ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów. W przypadku niezgodności zadeklarowanego wieku dziecka z wiekiem wynikającym z przedłożonych dokumentów, Organizator upoważniony będzie do naliczenia i pobrania prawidłowej ceny imprezy turystycznej wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 150 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej.

5.2. Zniżki dla dzieci: dzieci do drugiego roku życia na połączeniach czarterowych podróżują bezpłatnie, bez prawa do własnego miejsca. Dzieci do lat 2 ponoszą koszty ubezpieczenia podstawowego. Tylko w niektórych liniach lotniczych dzieci do lat 2 mają prawo do własnego bagażu. UWAGA: gdy dziecko kończy 2 lata w trakcie podróży należy wykupić dla niego miejsce w samolocie zarówno na wylot, jak i na powrót (konieczne jest wpisanie w rezerwacji wieku: 2 lata). Inaczej może ono nie zostać wpuszczone na pokład samolotu. Dzieci w wieku 5-12 lat mogą samotnie podróżować samolotem (za zgodą przewoźnika), jednakże za ich przewóz pobierana będzie przez przewoźnika opłata. 

Koszty za pobyt w hotelu, apartamencie dzieci poniżej drugiego roku życia  (jeżeli takie powstaną) należy opłacić bezpośrednio w hotelu (dotyczy także łóżeczka dla niemowlaka). O wysokości właściwej zniżki decyduje wiek podróżujących w chwili rozpoczęcia podróży. Zniżki nie obejmują: cen podwyższonych wynikających z tabel transportowych, jak np. dopłaty do opłaty lotniskowej, biletu lotniczego itp.

Dzieci poniżej 2 roku życia: w przypadku wykupienia samego przelotu, pobierana jest ustalona dla danej destynacji kwota. Dziecko podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego.

5.3. Łóżeczka niemowlęce w niektórych hotelach objęte są dodatkową opłatą, która pobierana jest w bezpośrednio w obiekcie.

 

 6. REZYGNACJA ZE STRONY UCZESTNIKA, ZMIANA UMOWY, OSOBY ZASTĘPCZE

 

6.1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klienci mają możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) w punkcie sprzedaży, w którym zawarł umowę. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do punktu sprzedaży, w którym została zawarta umowa.

6.2. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punkcie 6.4 Warunków Imprez Turystycznych, poniesionych w związku z poczynionymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Klient może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie rzeczywistych kosztów poniesionych w celu przygotowania imprezy turystycznej. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał.

6.3. Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu, dowodu osobistego lub niezbędnej wizy. Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej rezygnację z imprezy turystycznej w punkcie podpisania umowy pod rygorem nieważności, najpóźniej do końca dnia, w którym impreza turystyczna się rozpoczęła.

6.4. Podstawą określenia kosztów rezygnacji są rzeczywiste, poniesione przez Organizatora koszty organizacji imprezy turystycznej. W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizator uprawniony jest do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez Organizatora kosztów w związku z przygotowaniem organizacji imprezy, nie więcej jednak niż: 

 

• 31 dni i więcej przed rozpoczęciem imprezy 20% ustalonej ceny imprezy 

 

• od 30 do 23 dnia przed rozpoczęciem imprezy 25% ustalonej ceny imprezy 

 

• od 22 do 16 dnia przed rozpoczęciem imprezy 35% ustalonej ceny imprezy

 

• od 15 do 9 dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny imprezy

 

• od 8 do 3 dnia przed rozpoczęciem imprezy 75% ustalonej ceny imprezy

 

• do 2 dni przed rozpoczęciem imprezy 85% ustalonej ceny imprezy

 

6.5. Na życzenie Klienta i w miarę dostępności miejsc istnieje możliwość zmiany umowy. Za zmianę umowy (zmiana terminu, zmiana hotelu, zmiana rodzaju wyżywienia – powyżej 31 dni przed wylotem/wyjazdem) pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 150 PLN za osobę. Opłata ta stanowi równowartość kosztów ponoszonych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. Zmiana rezerwacji wiążącej na wstępną, zmiana imprezy katalogowej na imprezę Last Minute nie są możliwe. Opisane zmiany mogą zostać przeprowadzone jedynie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na warunkach określonych w punktach 6.2 i 6.4 Warunków Imprez Turystycznych przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie.

6.6. Pod pojęciem zmiany umowy na życzenie Klienta, o której mowa w pkt 6.5, rozumie się np. zmianę miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czasu trwania imprezy turystycznej oraz programu imprezy turystycznej. Jeśli z zawartej umowy wynika, iż w danej imprezie turystycznej ma brać udział kilku uczestników, rezygnacja chociażby jednego jej uczestnika z udziału w tej imprezie turystycznej lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Organizatora do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie turystycznej.

6.7. Do chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usługi turystycznej. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie uczestnika na piśmie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Zmiana uczestnika w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest bezpłatna. Za zmiany dokonywane po upływie 31-ego dnia do daty wyjazdu, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 150 PLN za osobę. Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian.Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powstałych poprzez zmianę osoby zastępującej, odpowiadają solidarnie: Klient i osoba zastępująca. 

6.8. Wszelkie opłaty związane z rezygnacją i zmianą umowy jak również opłaty za indywidualny przebieg imprezy turystycznej są natychmiast wymagalne i powinny być uiszczone przez Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powstania zdarzenia powodującego konieczność wniesienia takiej opłaty. 

 

 7. PODRÓŻ SAMOLOTEM

 

7.1. Z dniem 16.07.2006 roku organizator turystyki zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem /EG/ 2111/2005 z dnia 14.12.2005 do poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia umowy przewoźnik lotniczy nie jest jeszcze znany, to organizator turystyki zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta poprzez punkt sprzedaży, w którym Klient nabył imprezę turystyczną. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umowy Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przewoźników lotniczych i numerów lotów. Wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach wspólnoty znajduje się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

7.2. Podróże lotnicze odbywają się przeważnie jako podróże non-stop, jednak istnieje możliwość podyktowana między innymi względami programowymi i technicznymi, lądowań pośrednich w trakcie trwania podróży. W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych.

7.3. Informacje na temat dopuszczalnej wagi bagażu każdego uczestnika zawarte są w dokumentach podróży. Dzieci do lat 2 nie mają prawa do posiadania osobnego bagażu.

7.4. Klienci uczestniczący w imprezie turystycznej obejmującej przelot samolotem lub klienci którzy zawarli umowę o usługę turystyczną, której przedmiotem jest tylko przelot samolotem, powinni stawić się na lotnisku na co najmniej dwie godziny przed godziną planowanego odlotu. Godziny przelotu należy sprawdzić na 24h przed odlotem pod podanym w dokumentach podróży numerem telefonu lub w Państwa biurze podróży.

7.5. Transport bagażu o charakterze specjalnym (wyposażenie sportowe, wózki inwalidzkie itp.) dozwolony jest po uprzednim zgłoszeniu w punkcie podróży (dalej w linii lotniczej), którym zawarta została umowa, za dodatkową opłatą. Informacje o cenach za tego rodzaju transport można uzyskać w danych liniach lotniczych, które są wyłącznie odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie transportu, jak też pobieranie opłat. Transport bagażu o charakterze specjalnym z lotniska docelowego do hotelu lub miejsca, do którego zgodnie z umową udaje się Klient, odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. Przewóz zwierząt jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu i potwierdzeniu przez linię lotniczą za dodatkową opłatą.

7.6. Organizator zwraca uwagę na ponoszone przez Klienta ryzyko utraty pieniędzy, przedmiotów wartościowych, urządzeń technicznych i lekarstw, znajdujących się w oddanym do transportu bagażu. Szkody powstałe podczas transportu lotniczego usuwane będą zgodnie z przepisami prawa lotniczego. Przewóz przedmiotów wartościowych (pieniądze, lekarstwa, urządzenia elektroniczne, kosztowności itp.) w bagażu rejestrowanym i podręcznym odbywa się tylko na własną odpowiedzialność.

 

8. PRZEDŁUŻENIE POBYTU W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

W przypadku zamierzonego przez Klientów przedłużenia pobytu w trakcie trwania imprezy turystycznej, Klienci proszeni są o to, aby skontaktować się odpowiednio wcześniej z przedstawicielem Organizatora imprezy turystycznej. Przedłużenie pobytu jest możliwe jedynie wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca zakwaterowania, względnie miejsca w samolocie lub innym środku transportu. Klient zobowiązany jest uiścić koszty przedłużonego pobytu gotówką na miejscu. W przypadku, gdy w wyniku przedłużenia pobytu nastąpi zmiana lotniska, Klientowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu. Koszty za przedłużenie pobytu oblicza się według sezonowych taryf dziennych. W ww. przypadku prosimy o sprawdzenie ważności Państwa ubezpieczenia oraz ewentualnej wizy.

 

9.1.    Mieszkania, apartamenty i domy wakacyjne mogą być zajmowane jedynie przez potwierdzoną w umowie liczbę osób dorosłych i dzieci. Każdy Klient zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w miejscu zakwaterowania oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

9.2.   Zwierzęta domowe mogą przebywać w mieszkaniach, apartamentach i domach tylko w przypadku, gdy informacja na stronie internetowej www.onholidays.pl wyraźnie dopuszcza taką możliwość. Brak możliwości zabrania zwierzęcia przez Klienta nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

9.3.    Informacje wskazane na stronie internetowej www.onholidays.pl mogą wskazywać na obowiązek uiszczenia przez Klienta, przy przekazaniu mu kluczy, odpowiedniej kaucji, tytułem zabezpieczenia zapłaty za ewentualne wyrządzone szkody. Zwrot lub rozliczenie kaucji następuje zawsze z chwilą opuszczania miejsca zakwaterowania i przekazania wykorzystywanych pomieszczeń w stanie zgodnym z zawartą umową.

9.4.   Klienci są zobowiązani przestrzegać ustalonych terminów przyjazdu i wyjazdu z miejsca pobytu oraz w przypadku zmiany tych terminów obowiązani są informować o takim fakcie przedstawiciela Organizatora czyniąc to ze stosownym wyprzedzeniem, to jest takim, które umożliwia Organizatorowi należyte wywiązanie się z zaciągniętych wobec Klienta zobowiązań.

9.5.    W przypadku gdy umowa dotyczy pobytu w mieszkaniach, apartamentach lub domach wakacyjnych koszty dodatkowe, co do których nie istnieje obowiązek ich pokrycia, nie są zawarte w cenie imprezy turystycznej. Jeżeli w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.onholidays.pl nie jest zawarta informacja o możliwości ich zapłaty wraz z ceną imprezy lub w inny wskazany sposób, są one płatne na miejscu.

 

10. UBEZPIECZENIA PODCZAS TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

10.1.    Wszyscy Klienci ONHOLIDAYS objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia.

 

10.2.    Sumy ubezpieczeń w ramach wariantu podstawowego wynoszą: 

 

• koszty leczenia, transportu i repatriacji do 15.000 EUR; 

• NNW – trwały uszczerbek na zdrowiu do 2.000 EUR , śmierć w następstwie NNW 1.000 EUR ;

 

10.3. ONHOLIDAYS rekomenduje wszystkim swoim Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia z rozszerzeniem o choroby przewlekłe i nowotworowe. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100 % zwrotem. Informacje dotyczące tego rodzaju ubezpieczeń udzielane są w punkcie sprzedaży.

10.4. Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia wariantów: podstawowego TRAVEL, podstawowego TRAVEL ze zwyżką za choroby przewlekłe lub nowotworowe oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kontynenty Ubezpieczenie Podróży, stanowiących integralny załącznik do niniejszych Warunków Imprez Turystycznych.

 

10.5. W ramach ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem ONHOLIDAYS nie wydaje się odrębnych polis, a jedynie certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczenia AXA TRAVEL Kontynenty. Obowiązujący numer polisy to 5096316

 

11. NADZWYCZAJNE OKOLICZNOŚCI, SIŁA WYŻSZA

 

11.1.   Jeżeli w wyniku wystąpienia siły wyższej przeprowadzenie imprezy turystycznej będzie szczególnie utrudnione, zarówno Klient jak i Organizatora mają prawo do rozwiązania umowy.

11.2. W przypadku, gdy zdarzenie w postaci siły wyższej nastąpiło po rozpoczęciu imprezy turystycznej, Organizator ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne kroki zmierzające do zapewnienia powrotu uczestnikom imprezy turystycznej, o ile w umowie Organizator miał zapewnić transport powrotny. Powstałe z tego tytułu koszty zorganizowania i zapewnienia transportu wywołanego wypadkiem siły wyższej ponoszone są przez Klienta i Organizatora w częściach równych.

 

 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

12.1. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

12.2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo zdarzeniami noszącymi cechy siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.

12.3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń realizowanych przez podmioty trzecie, które w opisie zawartym na stronie internetowej www.onholidays.pl lub w dokumentach podróży (np. wycieczki fakultatywne) zostały jako takie oznaczone.

12.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych podczas imprezy turystycznej, których organizatorem nie jest Organizator.

12.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych wiz przez odpowiednie placówki dyplomatyczne.

 

12.6. Organizator odpowiada ewentualnie wraz z przewoźnikiem, według międzynarodowych porozumień z Warszawy, Hagi i Guadalajary, dodatkowego porozumienia dotyczącego lotów do USA i Kanady jak i porozumienia Montrealskiego z 28.05.1999. Konwencja Warszawska i dodatkowe porozumienia dotyczące lotów do USA i Kanady ograniczają z reguły odpowiedzialność przewoźnika w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała, jak również w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu. Szkody w bagażu Klientów powstałe przy przewozach lotniczych powinny być zgłoszone bezpośrednio przedstawicielstwu linii lotniczej po stwierdzeniu szkody przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego (PIR). W przypadku uszkodzenia bagażu reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia odebrania uszkodzonego bagażu przedstawicielstwu linii lotniczych, a w przypadku zaginięcia bagażu w ciągu 21 dni.

 

13. OBOWIĄZEK WSPÓŁDZIAŁANIA

 

13.1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Organizatora w miejscu pobytu oraz wykonawcę usługi w sposób odpowiedni do rodzaju usługi.

13.2.   Klienci wynajmujący mieszkania, apartamenty i domy wakacyjne w przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji, winni kierować je bezpośrednio do najbliższej placówki miejscowej agencji lokalnej reprezentującej Organizatora.

13.3. Oczekiwaniem Organizatora jest to, iż Klienci będą współdziałać z Organizatorem, tak aby impreza turystyczna miała przebieg zgodny z zawartą umową. W związku z tym współdziałanie powinno wyrażać się poprzez:

• posiadanie ważnego przez cały czas trwania imprezy turystycznej oraz okres 6 miesięcy po jej zakończeniu paszportu, przy uwzględnieniu tego, iż w szczególnych wypadkach okres ten musi być nie krótszy niż 12 miesięcy,

• posiadanie ważnej wizy,

• spełnianie innych podobnych wymogów upoważniających do pobytu w danym państwie na terytorium którego odbywać będzie się impreza turystyczna,

• posiadanie dokumentów podróży ONHOLIDAYS.

 

13.4. Klient odpowiada również za spełnienie innych wymogów, w szczególności zdrowotnych, umożliwiających mu udział w imprezie turystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej uczestników.

13.5. Klient ma obowiązek stosowania się do regulaminu hotelu, w którym przebywa.

 

14.   REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgłosić przesyłką poleconą na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, Organizatorowi imprezy turystycznej na adres: ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5, 12.piętro, 02-691 Warszawa. Reklamacje przesłane drogą e-mailową oraz za pośrednictwem faksu nie będą rozpatrywane. Organizator odrzuci reklamacje wniesione po upływie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonywania umowy oraz określić swoje żądania. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez Organizatora w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Punkt sprzedaży, w którym zawarta została umowa, nie jest uprawniony do odbioru pism reklamacyjnych Klientów.

 

 15. POSTANOWIENIA PASZPORTOWE WIZOWE, CELNE, DEWIZOWE I OCHRONY ZDROWIA

 

15.1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej należy zapoznać się z przepisami paszportowymi, wizowymi i sanitarnymi, obowiązującymi w kraju docelowym, zamieszczonymi na stronie internetowej https://polakzagranica.msz.gov.pl/. Znajdują się tam istotne informacje, dotyczące niezbędnych formalności związanych z krajem, w którym odbędzie się impreza turystyczna. Obywatele innych narodowości niż polska zobowiązani są zasięgnąć informacji o przepisach wjazdowych w odpowiednich placówkach dyplomatycznych oraz ich bezwzględnie przestrzegać.

15.2. Klient przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy turystycznej. Wszelkimi następstwami, szczególnie żądaniem uiszczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które wynikły z niedotrzymania tych przepisów, z wyjątkiem takich, które zostały zawinione przez nieprawdziwe lub niekompletne informacje ze strony Organizatora, obciążany jest Klient. Z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty) prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu podróży za granicę.

15.3. Informujemy, iż w ramach Unii Europejskiej można podróżować na podstawie dowodu osobistego. Podróżujące dzieci muszą posiadać własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

15.4. Przy podróżach do krajów poza Unię Europejską, każda osoba podróżująca, w tym dziecko, zobowiązana jest posiadać ważny paszport.

 

 16. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsze Warunki Imprez Turystycznych nie naruszają postanowień ustawy o usługach turystycznych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 

 

onholidays Polska Sp. z o.o. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, Polska. KRS: 0000556063, NIP: 5213696318, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 1.000.000 PLN.