Biuro Podróży Onholidays Polska
Onholidays Polska

Polityka Prywatności - RODO

Polityka Prywatności - RODO

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, na podstawie art. art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 RODO, przekazujemy następujące informację:

 

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Onholidays Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Obrzeżna 5, VI piętro, 02-691, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS 0000556063; nr NIP: 5213696318; nr REGON: 361291638; nr wpisu do rejestru organizacji turystycznych: 1643.

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą albo od osoby dokonującej rezerwację i zwierającej umowę o organizację imprezy turystycznej bądź też od naszych partnerów handlowych (np. agenci).  

Jak się skontaktować z Administratorem?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@onholidays.pl lub wysyłając list na adres siedziby Administratora: ul. Obrzeżna 5, VI piętro, 02-691 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z danymi osobowymi wysyłając wiadomość e-mail na adres iodo@baraniewski.pl lub wysyłając list na adres ul. Obrzeżna 5, VI piętro, 02-691 Warszawa.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Administrator może zbierać następujące dane osobowe:

a) dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą (imię, nazwisko, dane kontaktowe takie jak e-mail i nr telefonu, nr PESEL, adres zamieszkania/zameldowania/pobytu, dane z dokumentu tożsamości) a przypadku danych osób pochodzących od osoby, która dokonuje rezerwacji i zawiera umowę – imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania/pobytu, data urodzenia, numer telefonu, która została wskazana jako uczestnik imprezy turystycznej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania  danych osobowych?

Administrator może przetwarzać dane osobowe:

a)       - w celu prowadzenia komunikacji w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej administratora, w tym udzielanie odpowiedzi na skierowane za pośrednictwem formularza zapytania ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą); natomiast jeżeli wysłane za pośrednictwem formularza zapytania będą dotyczyły realizacji umowy, przesłania oferty bądź złożenia reklamacji, dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

b)     -  w celu realizacji usług marketingu bezpośredniego, wysyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz w celu realizacji usługi newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą);

c)       w celu dokonania rezerwacji, udzielania informacji przed zawarciem umowy o organizacje imprezy turystycznej, przesłania na prośbę Klienta oferty dotyczącej organizacji imprezy turystycznej, zawarcia oraz realizacji umowy o organizację imprezy turystycznej  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

d)      w celu rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji dotyczących realizacji umowy o organizacje imprezy turystycznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie w jakim przepisu ustawy o Prawach konsumenta nakładają obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację; oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora);

e)      w celu ubezpieczenia Klienta oraz innych uczestników imprezy turystycznej obowiązkowym ubezpieczeniem w czasie podróży; w celach dopełnienia czynności związanych z organizacją odprawy na lotnisku; w celach związanych z  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

f)        w celu wystawiania faktur, rachunków, rozliczenia umowy  Klientem oraz realizowania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, które Administrator zobowiązany jest przestrzegać, m.in. przepisy prawa podatkowego, ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO -   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

g)       w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami, w celach dowodowych (np. gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby związane ze skierowanymi zastrzeżeniami w zakresie współpracy); w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w przypadku, gdy osoba jest już klientem administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora);

h)      w celu udzielania odpowiedzi na zapytania złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora).

Decyzje dotyczące Pana/Pani danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Okres przechowywania

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres ważności udzielonej zgody.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Administrator będzie przechowywał Pana/Pani dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy a następnie przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy zawartej z klientem o organizację imprezy turystycznej.

 W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentów (np. przepisy prawa podatkowego).

 W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

- w przypadku ustalenia, dochodzenia o obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów kodeksu cywilnego oraz innych przepisów odrębnych w zakresie przedawnienia roszczeń;

- w przypadku przesyłania ofert, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego – tak długo jak istnieje interes prawny a więc istnieje konieczność przechowywania danych dla celów związanych z przesłaniem oferty;

W przypadku rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia a jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania po rozpatrzeniu, przez okres wynikający z tych przepisów.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie przechowywania dokumentów (np. przepisy prawa podatkowego).  

Kto może być odbiorcą danych?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione:

– podmiotom przetwarzającym, współpracującym z administratorem takim jak kontrahenci hotelowi, przewoźnicy lotniczy, dostawcy usług transferowych, ubezpieczyciel, pracownicy Organizatora na lotniskach, itd.

– organom administracji publicznej, instytucjom lub innym organom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (np. ZUS, Urząd Skarbowy, rzecznik praw konsumenta),

– podmiotom trzecim, którym administrator musi udostępnić dane w celu należytej realizacji umowy (np. lotnisko, hotel, transfer, ubezpieczyciel)

Administrator będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe wyłącznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Jakie uprawnienia przysługują w zakresie przetwarzanych danych?

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:  

1. żądania dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących (art. 15 RODO), wniosek o Udostępnienie Danych dostępny tutaj

2. żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

3. żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania -w przypadkach opisanych w art. 17 oraz art. 18 RODO, formularz wycofania zgody dostępny jest tutaj

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - zgodnie z art. 21 RODO,

5. prawo przenoszenia danych - w przypadku wskazanym w art. 20 RODO.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Administrator informuje, że w/w prawa mogą ulegać ograniczeniom i mogą nie przysługiwać w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, np. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe regulacje w tym zakresie można odnaleźć w treści Rozporządzenia.

 

Prośbę w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych lub skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można złożyć elektronicznie na adres e-mail: biuro@onholidays.pl lub wysyłając list na adres siedziby Administratora: ul. Obrzeżna 5, VI piętro, 02-691 Warszawa.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Pana/Pani prawa zostały naruszone?

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Polityka Cookies

W celu udostępnienia możliwości korzystania ze strony portalu używamy plików cookies. Informujemy, jakie pliki cookies będą przechowywane. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.

Szczegóły znajdziesz na stronie Plików Cookie.

 

Rodzaje cookies wykorzystywanych na stronie:

Nazwa cookiesRodzajCel zapisania pliku
PHPSESSID2Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.Wymagane do powiązania kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki podczas procesu rezerwacji. Używane również przy sprawdzeniu poprawności kodu Captcha dla danego użytkownika.
tidCiasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.Ciasteczko używane przy powiązaniu kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki. (logi są trzymane do 1 tygodnia).
cOkres ważności ciasteczka: 2 lata od ustawienia.Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na pliki Cookie.
VCCiasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.Kod waluty wybranej przez użytkownika
displayCookieConsentOkres ważności ciasteczka: rok od ustawienia.Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na Politykę prywatności.

 

Komu możemy przekazać dane?

 Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przeznas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.  

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

 

Wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przeprowadziła Kancelaria Adwokacka Baraniewski & Kawa S.J.