Biuro Podróży Onholidays Polska

Ubepieczenie

Zgodnie z ustawą, każda osoba uczestnicząca w imprezie turystycznej organizowanej przez Onholidays Polska Sp. z o.o., objęta jest podstawowym ubezpieczeniem obejmującym koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajdą Państwo tu: Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. potwierdza niniejszym, że wszyscy Klienci ONHOLIDAYS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżna 5, wyjeżdżający na imprezy zagraniczne są objęci ubezpieczeniem na podstawie OWU Bezpieczne Podróże zatwierdzonych uchwałą Nr 42/Z/2021 Zarządu Signal Iduna TU S.A.


Ubezpieczenie podstawowe obejmuje:

- KL (koszty leczenia) wraz z assistance - 25.000 EURO

- NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) - 15.000 PLN

- BP (bagaż) - 1.000 PLN

Podstawowe ubezpieczenie obejmuje również zwyżkę: CP (choroby przewlekłe)  

 

DODATKOWE UBEZPIECZENIA DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE:

 

1. Ubezpieczenie ROZSZERZONE (dodatkowo płatne): 

KL (koszty leczenia): suma ubezpieczenia 30.000 EUR

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków): 15.000 PLN

Bagaż: 1.000 PLN

Zwyżka - Choroby przewlekłe

 

2. Ubezpieczenie ROZSZERZONE z KWARANTANNĄ (dodatkowo płatne):

KL (koszty leczenia): suma ubezpieczenia 75.000 EUR

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków): 20.000 PLN

Bagaż: 1.500 PLN

Zwyżka - Choroby przewlekłe

Klauzula ubezpieczenia kwarantanny/izolacji (KW) - ubezpieczyciel pokrywa koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego poza granicami kraju zamieszkania w związku z objęciem obowiązkową kwarantanną lub izolacją - maksymalnie do kwoty 1.000 EUR - wyłącznie na podstawie udokumentowanych kosztów zakwaterowania, wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) oraz transportu do Kraju zamieszkania (jeżeli wcześniej zaplanowany środek transportu nie mógł być wykorzystany)

 

3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100% zwrotem. - KOSZT 4% WARTOŚCI REZERWACJI

SIGNAL IDUNA zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z podróży lub przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, jedynie gdy wynika to z następujących powodów zaistniałych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności SIGNAL IDUNA oraz uniemożliwia realizację podróży:
a) nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
b) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
c) śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
d) powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży u Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży lub osób im bliskich, jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały,
e) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży,
f) szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy,
g) kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania, 
h) kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom,
i) wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,
j) wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży,
k) wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
l) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa,
m) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży,
n) rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,
o) wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży,
p) otrzymanie pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży,
q) otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka,
r) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży,
s) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży,
t) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży,
u) kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży.

Co dodatkowo obejmuje ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej:
• dopłatę do pokoju jednoosobowego w przypadku rezygnacji współuczestnika podróży,
• koszty transportu na miejsce imprezy, gdy spóźnisz się na transport przewidziany w umowie z biurem podróży.

 

4. KOSZTY REZYGNACJI Z COVID-19 + KWARANTANNA - KOSZT 6,7%

Na mocy niniejszej klauzuli do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:
- Epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

- Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

w sytuacji:

a) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną,
b) śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich,
c) Obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS),
d) Izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS), e) odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji - jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska.

 Definicje:
1) Epidemia choroby zakaźnej – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana w środkach masowego przekazu, w formie zaleceń, ostrzeżeń lub komunikatów przez władze państwowe kraju docelowego podróży lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Główny Inspektorat Sanitarny lub Światową Organizację Zdrowia lub inne organy krajowe lub międzynarodowe.
2) Pandemia – Epidemia choroby zakaźnej występująca na obszarze części kontynentu, kilku kontynentów lub całego świata; Pandemię ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia.
3) Obowiązkowa kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiązkowej kwarantanny nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczających granicę kraju docelowego podróży, krajów tranzytowych na trasie podróży lub podróżnych powracających do kraju zamieszkania. Kwarantanna jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.
4) Izolacja - odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami (również w warunkach domowych), który po zbadaniu przez lekarza nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.
5) Dzieci – osoby (również przysposobione), które w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej nie ukończyły 18 roku życia, wskazane w jednej umowie z biurem podróży i zakwaterowane razem z rodzicami lub w oddzielnym pokoju.
Powyższa klauzula została wprowadzona zgodnie z §1 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r

 

  

Zakres zgodnie z Umową Generalną nr 518088 ważnej od 10.06.2020 r. z możliwością wykupienia dodatkowej zwyżki za sporty zimowe oraz sporty wysokiego ryzyka
Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji znajdą Państwo TUTAJ.